Stanowisko Komisji Rady Wydziału Filozofii i Socjologii w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów

25 Mar, 2010; Aktualności

Wydział Filozofii i Socjologii UW pragnie wyrazić swoje zasadnicze zastrzeżenia wobec treści Zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów. Jesteśmy przekonani, że proponowane rozwiązania pozostają w rażącej rozbieżności z rzeczywistym procesem przygotowywania oferty dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskim i nie uwzględniają specyfiki różnych rodzajów zajęć oferowanych przez poszczególne jednostki naszej Uczelni. Ponadto, Zarządzenie nakłada na pracowników naukowo-dydaktycznych obowiązek wykonywania pracy związanej z przygotowaniem opisu zajęć w nowym formacie, która w naszej ocenie w żadnej mierze nie przyczynia się do podniesienia jakości oferty dydaktycznej, odrywając ją od realiów procesu nauczania i w rezultacie narażając zarówno studentów, jak i prowadzących zajęcia na szereg nieporozumień i utrudnień, szkodliwych dla efektywności kształcenia.

Wprowadzony Zarządzeniem formularz opisu zajęć w systemie USOS ma na celu dostosowanie opisu planowanych zajęć do abstrakcyjnych i formalistycznych schematów językowych, co w naszej ocenie nie ma uzasadnienia merytorycznego. Nie tylko nie doprowadzi to do uzyskania większej przejrzystości oferty dydaktycznej, ale wręcz skłoni do używania pozbawionych treści figur semantycznych, które, z punktu widzenia studenta, nie przyczynią się do zwiększenia zrozumiałości i komunikatywności opisów  zajęć z punktu widzenia studenta. Pozwalamy sobie zauważyć, iż szczególnie kuriozalne, biorąc pod uwagę adresatów Zarządzenia, wydaje się zalecanie używania w opisie określonych wyrazów oraz zakazywanie posługiwania się innymi. Inną rzeczą budzącą nasz głęboki niepokój jest widoczna w Zarządzeniu tendencja do nieuwzględniania indywidualnych, specyficznych cech procesu dydaktycznego w różnych dziedzinach nauki i w różnych jednostkach naszej Uczelni. Dynamika procesu kształcenia zazwyczaj uniemożliwia zarówno rygorystyczne przewidywanie efektywności i tempa pracy z grupą studentów, które zależne jest od nie dających się określić z wyprzedzeniem możliwości poznawczych studentów oraz stopnia ich zaangażowania w proces kształcenia. Niekorzystny dla jakości dydaktyki jest także wymóg ustalania z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zakresu wykorzystywanej literatury. Zwracamy uwagę, że w większości dziedzin nauki jest w dobrze pojętym interesie studenta, by prowadzący korzystał na zajęciach możliwie jz ak najbardziej aktualnych publikacji. Warto przy tym uświadomić sobie, że spis literatury w niewielkim stopniu przyczynia się do zapewnienia przejrzystości opisu zajęć i przewidywalności ich treści, ponieważ student na ogół dlatego między innymi przychodzi na określone zajęcia, że nie zna jeszcze omawianej na nich literatury, na wstępie zatem jej spis niewiele mu mówi.  Podzielając w pełni troskę władz rektorskich o poprawę komunikatywności opisów zajęć w systemie USOS, wyrażamy zatem opinię, że dobór środków zmierzających do tego celu powinien być przedmiotem dalszego namysłu.

W zaistniałej sytuacji, Rady Wydziału FiS UW zwraca się do JM Rektor z gorącym apelem o odwołanie wzmiankowanego zarządzenia Umożliwiłoby to wprowadzenie oferty dydaktycznej na przyszły rok akademicki na dotychczasowych zasadach oraz dałoby czas na przygotowanie propozycji, która brać będzie pod uwagę zarówno specyfikę różnych rodzajów zajęć prowadzonych przez jednostki dydaktyczne UW, elastyczność i dynamikę poszczególnych projektów dydaktycznych, a także kompetencje i samodzielność pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doceniamy troskę władz rektorskich o poprawę jakości kształcenia na naszej Uczelni oraz komunikacji między kadrą naukowo-dydaktyczną a studentami. Zapewniamy o naszym poparciu i deklarujemy wolę współdziałania przedstawicieli naszego Wydziału przy wszelkich pracach zmierzających do tego celu. Pragniemy, by nasze stanowisko  zostało odebrane jako wyraz poparcia dążeń Pani Rektor i rzetelnej troski o ich skuteczność.