Stypendia oraz ofert pracy w instytucjach badawczych w Europie

13 Lip, 2011; Aktualności

1)Baskijska Fundacja na rzecz Nauki – Basque Foundation for Science (ikerbasque), w ramach Akcji Marie Curie ‚COFUND’, oferuje 20 miejsc pracy (stała umowa o pracę na pełen etat) dla naukowców z tytułem doktora (którzy ukończyli doktorat przed styczniem 2007 rokiem), posiadających kilkuletnie doświadczenie naukowe. O pracę ubiegać mogą się naukowcy wszystkich narodowości, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Kandydaci nie mogą być osobami, które pracowały w Hiszpanii dłużej niż przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.
Stypendium ma na celu finansowanie pobytów naukowych w Baskijskich instytucjach badawczych. Lista instytucji mogących przyjąć naukowców wraz ze szczegółowymi informacjami jest dostępna na stronie:http://www.ikerbasque.net/call_2010_for_experienced_researchers.html
Zgłoszenia należy składać do 31 września 2011 roku.

2)Europejska Organizacja Biologii Molekularnej – European Molecular Biology Organisation (EMBO) oferuje Long-Term Fellowships’ oraz Short-Term Fellowships’ (długoterminowe i krótkoterminowe stypendia) dla biologów w ramach Akcji Marie Curie ‚COFUND’.

– ‘Long-Term Fellowships’ finansują podoktoranckie wizyty badawcze (trwające do dwóch lat)w laboratoriach w całej europie i na świecie. Instytucja goszcząca lub instytucja wysyłająca naukowca musi znajdować się w kraju członkowskim EMBC (Europejska Konferencja Biologii Molekularnej). O stypendium mogą ubiegać się naukowcy posiadający maksymalnie dwuletnie doświadczenie naukowe po uzyskaniu stopnia doktora. Ponadto, w momencie wnioskowania o stypendium, kandydaci muszą wykazać się co najmniej jedną publikacją w prasie lub w międzynarodowym czasopiśmie recenzowanym, której są pierwszymi autorami. Finansowane są koszty podróży a stypendysta otrzymuje stypendium dla siebie i swojej rodziny.
Zgłoszenia należy składać do 15 sierpnia 2011r.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie:http://www.embo.org/programmes/fellowships/long-term.html

– ‘Short-Term Fellowships’ – EMBO finansuje również zagraniczne wizyty badawcze trwające do trzech miesięcy. Tak jak powyżej, stypendium musi dotyczyć wymiany pomiędzy krajami, z których co najmniej jeden musi być członkiem EMBC. Finansowanie obejmuje koszty podróży oraz dofinansowanie stypendysty. Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą posiadać maksymalnie 10-letnie doświadczenie badawcze po uzyskaniu stopnia doktora. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się również doktoranci.
Termin: rekrutacja ma charakter ciągły, kandydaci powinni zgłaszać się na trzy miesiące przed rozpoczęciem stypendium.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.embo.org/programmes/fellowships/short-term.html

3) Międzynarodowy program Human Frontier Research Program (HFRP) oferuje dwa różne stypendia na podstawowe badania naukowe w dziedzinie nauk biologicznych:
– Long-Term Fellowships (LTF) – finansowanie kandydatów ze stopniem doktora nauk biologicznych,
– Cross-Disciplinary Fellowships (CDF) otwarte dla kandydatów ze stopniem doktora w innej dziedzinie nauki, jak na przykład chemia, fizyka, matematyka, inżynieria itp., którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie nauk biologicznych.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest ukończenie doktoratu (po 1 września 2008 a najpóźniej w grudniu 2012 roku). Ponadto, naukowiec musi wykazać się przynajmniej 1 publikacją, której jest wiodącym autorem.
Stypendia HFSP zapewniają finansowanie przez okres trzech lat.

Terminy: 25 sierpnia 2011 – termin rejestracji (na otrzymanie hasła)
8 września 2011 – termin składania wniosków
Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships

4) Wyniki ostatniego naboru do ‚Marie Curie Initial Training Networks’ (ITN) – Sieci kształcenia początkowego (termin: 26 stycznia 2011) Programu Szczegółowego ‘Ludzie’ zostały opublikowane na stronie ‘portalu uczestników’: 919 wniosków zostało złożonych, 84 z nich zostały zaproszone do negocjacji z Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA). 24 projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2011-ITN