Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2016” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

12 Wrz, 2016; Aktualności

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2016″ – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

PROJEKT ORGANIZUJE:

BIURO PROF. DR HAB. INŻ. JERZEGO BUZKA – POSŁA DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO,

& PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU,

& WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ,

& ŚLĄSKIE CENTRUM ETYKI BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU,

ORAZ STOWARZYSZENIE UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA

CELEM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST UMOŻLIWIENIE STUDENTOM OPUBLIKOWANIE W WERSJI KSIĄŻKOWEJ AUTORSKIEGO ARTYKUŁU O PROFILU NAUKOWYM, BOWIEM ZGODNIE Z WYMOGAMI _ustawy_ _o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki_ „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96,poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 1 kwietnia 2016 r.

TERMIN NADESŁANIA PRAC: 30 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2016 r.

* Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
* Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
* Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia
„ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt.
* Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word oraz PDF) oraz płyta CD, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej – sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
* Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia zawierającą oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
* Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
* Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 20, z dopiskiem „Debiut naukowy 2016″ oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
* Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.
* Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
* Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia, w tym: studentowi/ce będącym jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za prace zespołową.
* Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2016 roku, m. in. na stronie internetowej www.buzek.pl wraz ze streszczeniami nagrodzonych prac.
* Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książkowego zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2017 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub pocztą.
* Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
* Przesłanie do organizatora karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, stanowiącym iż: przedłożone opracowanie nie było dotychczas publikowane ani przesłane do jakiejkolwiek redakcji w celu opublikowania.
* Biuro organizacyjne:

Dr Henryk A. Kretek – (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,

Dr Jakub Berezowski – (Prorektor PWSZ w Raciborzu), tel. 32 414 93 02, jakub.berezowski@pwsz.raciborz.edu.pl ;

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych) tel: 32-277-73-23, roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl.

Karta zgłoszenia:

KARTA ZGŁOSZENIA:

Tytuł pracy:

Imię i nazwisko:

data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.

Telefon kom.:

Adres E-mail:

Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).

[do 500 znaków]

Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:

Słowa kluczowe w języku polskim – do 5 pojęć

Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt)-do 1000 znaków:

Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) -do 5 pojęć

Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem:

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

………………………………………………

Własnoręczny – czytelny podpis

STANDARDY EDYTORSKIE:

ARTYKUŁY MOŻNA PRZYSYŁAĆ W JĘZYKACH: POLSKIM, ANGIELSKIM I NIEMIECKIM.

Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; Marginesy: 2,5 cm

Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.

Ponadto na stronie www.buzek.pl [1] w specjalnej zakładce dotyczącej konkursu [Debiut naukowy – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ], załączamy standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

debiut-naukowy-2016-list-zapraszajacy
debiut-naukowy-2016-regulamin-konkursu

Warsztaty dla studentów cudzoziemców

9 Wrz, 2016; Aktualności

Dear Students,

You are very welcome at the University of Warsaw!
On 1st of October a great adventure begins for you. This means not only exploring the fascinating world of humanities and science but also getting to know Poland, the Poles and the variety of our culture.
As we would like to help you facing this challenge, we have a pleasure to invite you to the workshops on cultural orientation which will take place on 28th – 29th of September from 9 am to 4 pm and on 6th -7th of October from 9 am to 4 pm on the University Main Campus.
Specialists from the International Organization for Migration will present information about Poland that you can’t google and teach you cross-cultural communication.

The programme of the meeting includes:
• practical information about living in Poland (costs of living, public services, transportation, banks, values and concepts specific to Poland);
• health care (overview of the medical system, insurance, what to do in emergency situation, patients’ rights);
• laws, rights and responsibilities (basic laws and rules which govern the country, visa and resident card information, public institutions and services, commonly broken laws);
• housing (finding accommodation, rights and responsibilities as a renter or tenant, interpreting a lease, costs of housing, safety measures in the house, registration);
• education (rules at the university, educational system for students);
• cultural adaptation, cross-cultural communication.

The workshop will be conducted in English and will be held on 28th – 29th of September from 9 am to 4 pm and on 6th -7th of October from 9 am to 4 pm on the University Main Campus (exact place will be given to the accepted participants).

Please note that there is no possibility of attending only a part or only one day of the workshop.

As we can accept only a limited number of participants, please register by filling this form in.
Registration will be open till 18th of September (for the workshop on 28th – 29th of September) and till 23rd of September (for the workshop on 6th of 7th of October).
The priority will be given to students admitted to long term studies.

In case of any questions please contact Ms Katarzyna Basisty k.basisty@adm.uw.edu.pl.
Participation is completely free of charge. Lunch and coffee will be provided.

We will be waiting for you!
International Section of the Office for Student Affairs
University of Warsaw
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
55-24-022, tel.: 55-20-424, 55-24-077,
+48 22 55 24 083