Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia

Konkursy i zatrudnienia

Ogłoszenia-konkursy dla nauczycieli akademickich

 >>

Zatrudnienia

Na Uniwersytecie Warszawskim można zatrudnić nauczycieli akademickich na stanowiska naukowo-dydaktyczne, tj.: 1) profesor zwyczajny; 2) profesor nadzwyczajny; 3) profesor wizytujący; 4) adiunkt; oraz na stanowiska dydaktyczne, tj.: 1) starszy wykłado... >>

Kryteria oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich WFiS UW

Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego (NOWY 15.12.2011 r.) rtf... >>

Koszt uzyskania przychodu

Informacja dotycząca „Karty ewidencji pracy nauczyciela akademickiego” – do zastosowania kosztów uzyskiwania przychodów w wysokości 50 %. 1)     „Kartę” wypełnia każdy pracownik osobiście i składa ją w grudniu każdego roku w sekretariacie Instytutu n... >>

Urlop zagraniczny

UCHWAŁA NR 62 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 marca 2009 w sprawie warunków i trybu kierowania za granice pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. . Prawo o s... >>

Urlop naukowy płatny

Na podstawie art. 134 – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. /Dz. U. nr 164 poz. 1365/ oraz § 107 Statutu UW z 2012 r. Dziekan udziela urlopu  płatnego mianowanemu nauczycielowi akademickiemu na jego wniosek poparty przez bezpośred... >>

Urlop bezpłatny

Aby uzyskać urlop bezpłatny do celów naukowych nauczyciel akademicki składa pisemny wniosek do Rektora (drogą służbową – przez Dziekanat) – art. 134 ust. 4  Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Na podstawie art. 174. § 2. Kodeksu Pracy –... >>

Urlop płatny dla poratowania zdrowia

Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielom akademickim reguluje ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 134 ust. 5–12). Zgodnie z przepisami, nauczyciel akademicki ma prawo do takiego urlopu, jeżeli: jest zatrudniony w pełnym... >>