Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Koszt uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu

Informacja dotycząca „Karty ewidencji pracy nauczyciela akademickiego” – do zastosowania kosztów uzyskiwania przychodów w wysokości 50 %.

1)     „Kartę” wypełnia każdy pracownik osobiście i składa ją w grudniu każdego roku w sekretariacie Instytutu na ręce osoby rozliczającej realizację pensum dydaktycznego; na tej podstawie pracownik wypełnia „Aneks” do umowy o pracę.

2)     Realizację pensum rozlicza się wg. semestru letniego i  zimowego danego roku kalendarzowego (bo nie pokrywa się on z rokiem akademickim).

3)     W odliczeniu procentowym pracownik winien uwzględnić urlop niezależnie od tego, czy był to urlop wypoczynkowy, czy naukowy.

4)     Od przyszłego roku akademickiego nadwyżki zrealizowanego pensum będą mogły być „potrącane” jedynie w roku następnym (wcześniejsze „zaległości” przepadają). To samo dotyczy obniżki pensum z tytułu promotorstwa od 1 do 3 prac magisterskich.

5)     Co do promotorstwa 1 pracy doktorskiej, obronionej w roku poprzednim, to przysługuje w tym wypadku zniżka pensum o 30 godz., ale trzeba będzie tę zniżkę uwzględnić w obliczeniu procentowym w pkt. 8 „Karty” (bo promotor otrzymał za to wynagrodzenie).

6)     Przez „oryginalną pracę naukową” należy rozumieć opublikowanie artykułu, przekładu, książki, redakcji naukowej książki – ale nie np. recenzji czy publikacji publicystycznej.

PRZYKŁAD WYPEŁNIANIA „KARTY”

Pan Jan Kowalski w roku 2009 zrealizował w semestrze letnim i zimowym (kończy się w lutym następnego roku, ale w grudniu realizacja pensum będzie już znana) 65 godz. pensum, bo:

1)    wykorzystał płatny urlop semestralny   – 15%

2)    wykorzystał urlop wypoczynkowy   – 5%

3)    wypromował w roku poprzednim 1 magistra i w związku z tym skorzystał ze zniżki 10 godzin pensum  – 0%

4)    wypromował w roku poprzednim 1 doktora i w związku z tym skorzystał ze zniżki 30 godzin pensum  – 5%

5)    opublikował 1 artykuł naukowy  – 0%

suma 25%

Obowiązujące pensum:

210 godz.

– 105 godz. – urlop semestralny

– 10 godz.   – promotorstwo 1 pracy mgr

– 30 godz.   – promotorstwo 1 doktoratu

Suma 65 godz.

Obliczenie końcowe:

100% – 25% = 75% część wynagrodzenia zasadniczego objętego

kosztem uzysku przychodu w wysokości 50%

do pobrania Karta ewidencji pracy