Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

Aby uzyskać urlop bezpłatny do celów naukowych nauczyciel akademicki składa pisemny wniosek do Rektora (drogą służbową – przez Dziekanat) – art. 134 ust. 4  Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na podstawie art. 174. § 2. Kodeksu Pracy okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Na podstawie art. 174. § 3. Kodeksu Pracy przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.