Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Urlop płatny dla poratowania zdrowia

Urlop płatny dla poratowania zdrowia

Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielom akademickim reguluje ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 134 ust. 5–12).

Zgodnie z przepisami, nauczyciel akademicki ma prawo do takiego urlopu, jeżeli:

Urlop udzielany jest, gdy stan zdrowia pracownika wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia. Jednorazowo nauczyciel akademicki może skorzystać z 6 miesięcy urlopu. Łączny wymiar urlopu w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 2 lat.

Aby pójść na urlop dla poratowania zdrowia, nauczyciel akademicki składa pisemny wniosek do Rektora (drogą służbową – przez Dziekanat). Do wniosku dołącza orzeczenie lekarza.

Lekarz wydaje takie orzeczenie na podstawie:

Prawo o szkolnictwie wyższym mówi, że pracownik korzystający z urlopu nie może w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy, ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Może jednak wykonywać zlecenia czy umówione dzieło na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ważne:
Urlop dla poratowania zdrowia jest urlopem płatnym. Wynagrodzenie za czas urlopu oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.


Podstawa prawna

1) Statut Uniwersytetu Warszawskiego §107, pkt. 5;
2) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1817).