Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Urlop zagraniczny

Urlop zagraniczny

UCHWAŁA NR 62

SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 18 marca 2009

w sprawie warunków i trybu kierowania za granice pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. . Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pózn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego ustala warunki i tryb kierowania za granice pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych:

§1

Na wniosek pracownika kierowanego za granice:

1) na okres nieprzekraczający miesiąca (30 dni) udziela sie urlopu płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy;

2) na okres przekraczający miesiąc (30 dni) udziela się urlopu: płatnego według zasad obowiązujących

przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przez okres pierwszego miesiąca (30 dni) oraz bezpłatnego na pozostały okres pobytu;

3) wielokrotnie w ciagu roku akademickiego może być przyznany urlop płatny łącznie na okres do 60 dni;

4) urlopów, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 udziela dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której zatrudniony jest pracownik.

§2

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika kierowanego za granice może być przyznany urlop płatny na okres pobytu za granica, nie dłuzej jednak niz na okres 12 miesiecy.

2. Umotywowany wniosek pracownika powinien byc zaopiniowany przez bezposredniego przełożonego w rozumieniu regulaminu jednostki organizacyjnej Uniwersytetu oraz dziekana wydziału/kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

3. Urlopu, o którym mowa w ust. 1 udziela Rektor.

§3

Wzór podania o urlop płatny/bezpłatny stanowizałącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Senatu UW

Rektor

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow