Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Zatrudnienia

Zatrudnienia

Na Uniwersytecie Warszawskim można zatrudnić nauczycieli akademickich na stanowiska naukowo-dydaktyczne, tj.:

1) profesor zwyczajny;

2) profesor nadzwyczajny;

3) profesor wizytujący;

4) adiunkt;

oraz na stanowiska dydaktyczne, tj.:

1) starszy wykładowca;

2)  wykładowca;

3) asystent.

Asystent

Wykaz dokumentów do zatrudnienia na stanowisku asystenta Dokumenty od kandydata: 1. podanie kandydata o przyjęcie do pracy skierowane do prorektora podanie na stanow.asystenta– 2 egz. 2. życiorys naukowy (opisowy) – 2 egz. 3. kwestionariusz oso... >>

Adiunkt

Kandydat na stanowisko adiunkta musi posiadać stopień naukowy doktora, wykazywać się aktywnością naukową udokumentowaną publikacjami w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu krajowym bądź międzynarodowym i musi złożyć plany dalszej działalności nauko... >>

prof. UW

Osoby ubiegające się o stanowisko profesora nadzwyczajnego muszą: · posiadać habilitację lub tytuł naukowy, · przedstawić plany działalności naukowej, · wykazać się aktywnością naukową na wysokim poziomie udokumentowaną publikacjami w wydawnictwach o... >>

prof. zw.

Stanowisko profesora zwyczajnego jest zarezerwowane dla osób legitymujących się dorobkiem naukowym uznanym w świecie i wybitnymi osiągnięciami w pracy akademickiej. Kandydat musi mieć tytuł naukowy profesora. Przy ocenie bierze się pod uwagę to, czy... >>

wykładowcy

Na stanowisku starszego wykładowcy nie przewiduje się zatrudnienia na okres dłuższy niż 4 lata. Kandydat na to stanowisko starszego wykładowcy powinien mieć stopień doktora, opublikowany dorobek badawczy, osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne (udok... >>