Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Zatrudnienia > Adiunkt

Adiunkt

Kandydat na stanowisko adiunkta musi posiadać stopień naukowy doktora, wykazywać się aktywnością naukową udokumentowaną publikacjami w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu krajowym bądź międzynarodowym i musi złożyć plany dalszej działalności naukowej. Ocenie podlega również działalność dydaktyczna kandydata.

Zatrudnienie na tym stanowisku osoby ze stopniem doktora następuje na okres do 10 lat. W związku z zaawansowaniem rozprawy habilitacyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, możliwe jest przedłużenie zatrudnienia o dalsze 2 lata.

Adiunkci bez stopnia doktora habilitowanego podlegają ocenie w czwartym i ósmym roku zatrudnienia na tym stanowisku. Adiunkci ze stopniem doktora habilitowanego podlegają ocenie co 4 lata.

Wykaz dokumentów
do zatrudnienia na stanowisku

adiunkta

Dokumenty od kandydata:
1. podanie kandydata o przyjęcie do pracy skierowane do prorektora /wzór podania/- 2 egz.
2. życiorys naukowy (opisowy) – 2 egz.
3. kwestionariusz osobowy z fotografią kwest.– 2 egz.
4. spis publikacji – 2 egz.
5. dwie opinie od samodzielnych pracowników naukowych
6. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy
7. oświadczenie o podstawowym miejscu pracy /z1/w przypadku 1/2 et. należy wydrukować/Załącznik nr 2/ – 2 egz.
8. dyplom doktora – ksero w 2 egz.
9. PIT-2_26.09.2013_1– 2 egz.
10. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy ośw – regul. – 2 egz.
11. ZUS,  ZUA – do wypełnienia w Dziekanacie

Wykaz dokumentów do zatrudnienia na stanowisku adiunkta do pobrania