Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Zatrudnienia > prof. UW

prof. UW

Osoby ubiegające się o stanowisko profesora nadzwyczajnego muszą:

· posiadać habilitację lub tytuł naukowy,

· przedstawić plany działalności naukowej,

· wykazać się aktywnością naukową na wysokim poziomie udokumentowaną publikacjami w wydawnictwach o zasięgu krajowym bądź międzynarodowym.

Dorobek i plany naukowe kandydata powinny uzasadniać perspektywę uzyskania tytułu naukowego w okresie nie dłuższym niż 8 lat.

Ocenie podlega również dorobek dydaktyczny kandydata.

Pierwsze zatrudnienie na tym stanowisku następuje na okres 5 lat. Możliwość przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony jest uwarunkowana posiadaniem tytułu naukowego lub oczekiwanym jego uzyskaniem w ciągu 2 – 3 lat.

Profesorowie nadzwyczajni bez tytułu naukowego podlegają ocenie w piątym roku zatrudnienia na tym stanowisku, potem w ostatnim roku kolejnego okresu zatrudnienia na czas określony, a przy zatrudnieniu na czas nieokreślony co 4 lata.

na czas określony

Wykaz dokumentów do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w UW na czas określony – 5 lat Dokumenty od kandydata: 1. podanie skierowane do Jej Magnificencji Rektora UW – 2 egz. 2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem kwes... >>

na czas nieokreślony

Wykaz dokumentów do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dokumenty od kandydata: 1. podanie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UW – 2 egz. 2. życiorys naukowy – 2 egz. 3. wykaz osiągnięć nau... >>