Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Zatrudnienia > prof. UW > na czas nieokreślony > Zakład Epistemologii

Zakład Epistemologii

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii,
Zakład Epistemologii
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, 1 etat, od 01 października 2015 r. na czas nieokreślony
DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia
DATA OGŁOSZENIA: 16 marca 2015 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 marca 2015 r. (data zakończenia)
LINK DO STRONY: http://www.uw.edu.pl/praca-na-uw/pracownicy-akademiccy/
SŁOWA KLUCZOWE:
Epistemologia, filozofia umysłu, filozofia działania, filozofia nauki, filozofia
eksperymentalna
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Zakład Epistemologii Instytutu Filozofii UW prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą.
Dydaktyka w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów dotyczy głównie epistemologii,
filozofii umysłu i filozofii działania. Zajęcia prowadzone są dla studentów filozofii,
kognitywistyki, a także na poziomie ogólnouniwersyteckim. W związku z tym od kandydata
na pracownika tego Zakładu oczekuje się bardzo dobrego przygotowania merytorycznego z
tego zakresu oraz udokumentowanej (np. w formie konspektów, czy prezentacji, dobrze
widziane byłyby także opinie uczestników zajęć) umiejętności prowadzenia wykładu i
ćwiczeń a także dorobku z zakresu kształcenia młodej kadry naukowej (wykaz prowadzonych
prac magisterskich, licencjackich i doktorskich).
Tematyka badawcza Zakładu dotyczy szeroko rozumianej epistemologii, obejmującej
współczesną filozofię umysłu i działania, filozofię nauki, a także filozofię eksperymentalną.
Od kandydata na pracownika tego Zakładu oczekuje się udokumentowanych (w formie
publikacji) zainteresowań tą problematyką. Preferowani będą kandydaci, których publikacje
ukazują się w uznanych czasopismach międzynarodowych, realizujący własne granty
badawcze, prezentujący wyniki swych badań również na konferencjach zagranicznych,
legitymujący się osiągnięciami organizacyjnymi.
Kandydaci powinni posiadać:
1. stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii
2. dorobek i zainteresowania naukowe odpowiadające profilowi badawczemu
realizowanemu w Zakładzie Epistemologii obejmujące badania w zakresie szeroko
rozumianej epistemologii, obejmujące filozofię umysłu i działania
3. umiejętności organizacyjne
4. dorobek w kształceniu kadry naukowej
5. doświadczenie w prowadzeniu autorskich wykładów i seminariów
6. biegłą znajomość języka angielskiego, umożliwiającą swobodne prowadzenie zajęć i
seminariów
7. wysokie kwalifikacje dydaktyczne
Kandydat powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 114 ust. 2 Ustawy prawo o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać (w 1 egz.):
1. podanie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UW
2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem dostępny na stronie BSP UW:
http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-dopobrania;
jsessionid=9BB8AE2E488C95251CF44420A8A2B1F1
3. życiorys wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
4. spis publikacji
5. komplet publikacji po ostatnim awansie naukowym
6. oświadczenie o głównym miejscu pracy
7. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (w tym co najmniej jednej osoby
spoza UW)
8. dyplom doktora habilitowanego lub nadanie tytułu naukowego profesora
9. świadectwa pracy
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:
Biuro Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa
(pokój nr 170, III piętro)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 14 kwietnia 2015 r.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Zakład Epistemologii

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, 1 etat, od 01 października 2015 r. na czas nieokreślony

DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia

DATA OGŁOSZENIA: 16 marca 2015 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 marca 2015 r. (data zakończenia)

LINK DO STRONY: http://www.uw.edu.pl/praca-na-uw/pracownicy-akademiccy/

SŁOWA KLUCZOWE:

Epistemologia, filozofia umysłu, filozofia działania, filozofia nauki, filozofia eksperymentalna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Zakład Epistemologii Instytutu Filozofii UW prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą.

Dydaktyka w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów dotyczy głównie epistemologii, filozofii umysłu i filozofii działania. Zajęcia prowadzone są dla studentów filozofii, kognitywistyki, a także na poziomie ogólnouniwersyteckim. W związku z tym od kandydata na pracownika tego Zakładu oczekuje się bardzo dobrego przygotowania merytorycznego z tego zakresu oraz udokumentowanej (np. w formie konspektów, czy prezentacji, dobrze widziane byłyby także opinie uczestników zajęć) umiejętności prowadzenia wykładu i ćwiczeń a także dorobku z zakresu kształcenia młodej kadry naukowej (wykaz prowadzonych prac magisterskich, licencjackich i doktorskich).

Tematyka badawcza Zakładu dotyczy szeroko rozumianej epistemologii, obejmującej współczesną filozofię umysłu i działania, filozofię nauki, a także filozofię eksperymentalną.

Od kandydata na pracownika tego Zakładu oczekuje się udokumentowanych (w formie publikacji) zainteresowań tą problematyką. Preferowani będą kandydaci, których publikacje ukazują się w uznanych czasopismach międzynarodowych, realizujący własne granty badawcze, prezentujący wyniki swych badań również na konferencjach zagranicznych, legitymujący się osiągnięciami organizacyjnymi.

Kandydaci powinni posiadać:

1. stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii

2. dorobek i zainteresowania naukowe odpowiadające profilowi badawczemu realizowanemu w Zakładzie Epistemologii obejmujące badania w zakresie szeroko rozumianej epistemologii, obejmujące filozofię umysłu i działania

3. umiejętności organizacyjne

4. dorobek w kształceniu kadry naukowej

5. doświadczenie w prowadzeniu autorskich wykładów i seminariów

6. biegłą znajomość języka angielskiego, umożliwiającą swobodne prowadzenie zajęć i seminariów

7. wysokie kwalifikacje dydaktyczne

Kandydat powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 114 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać (w 1 egz.):

1. podanie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UW

2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem dostępny na stronie BSP UW: http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-dopobrania;jsessionid=9BB8AE2E488C95251CF44420A8A2B1F1

3. życiorys wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

4. spis publikacji

5. komplet publikacji po ostatnim awansie naukowym

6. oświadczenie o głównym miejscu pracy

7. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (w tym co najmniej jednej osoby spoza UW)

8. dyplom doktora habilitowanego lub nadanie tytułu naukowego profesora

9. świadectwa pracy

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Biuro Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW

ul. Nowy Świat 69

00-927 Warszawa

(pokój nr 170, III piętro)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 14 kwietnia 2015 r.

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.