Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Zatrudnienia > prof. UW > na czas nieokreślony > Zakład Filozofii Analitycznej

Zakład Filozofii Analitycznej

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii,
Zakład Filozofii Analitycznej
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, 1 etat, mianowanie od 01 października 2015 r. na
czas nieokreślony
DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia
DATA OGŁOSZENIA: 16 marca 2015 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 marca 2015 r. (data zakończenia)
LINK DO STRONY: http://www.uw.edu.pl/praca-na-uw/pracownicy-akademiccy/
SŁOWA KLUCZOWE:
filozofia analityczna, historia filozofii analitycznej, filozofia języka,
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Zakład Filozofii Analitycznej IF UW prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą.
Dydaktyka w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów dotyczy głównie historii filozofii
analitycznej (dla studentów filozofii po polsku i po angielsku) i współczesnej filozofii
analitycznej w tym zwłaszcza filozofii języka (dla studentów filozofii i kognitywistyki oraz
na poziomie ogólnouniwersyteckim). Pracownicy Zakładu prowadzą także zajęcia z
semantyki formalnej dla studentów kognitywistyki i z logiki dla studentów specjalności
anglojęzycznej. W związku z tym od kandydata na pracownika tego Zakładu oczekuje się
bardzo dobrego przygotowania merytorycznego z tego zakresu oraz umiejętności
prowadzenia wykładu i ćwiczeń (w tym również w języku angielskim), a także dorobku z
zakresu kształcenia młodej kadry naukowej.
Działalność badawcza Zakładu koncentruje się ostatnio głównie na wybranych zagadnieniach
z zakresu filozofii języka, takich jak teorie znaczenia i oznaczania, wpływ kontekstu na
znaczenie zdań, semantyka i pragmatyka warunków prawdziwości, semantyka formalna.
Badania te prowadzone są także w formie grantów, a ich wyniki prezentowane są na
seminariach i konferencjach. W związku z tym od kandydata na pracownika tego Zakładu
oczekuje się udokumentowanych (w formie publikacji) zainteresowań tą problematyką oraz
umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych a także umiejętności prezentacji
wyników swojej pracy na forum krajowym i międzynarodowym.
Kandydaci powinni posiadać:
1. tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych
2. dorobek i zainteresowania naukowe odpowiadające profilowi badawczemu
realizowanemu w Zakładzie Filozofii Analitycznej obejmujące badania w zakresie
filozofii analitycznej (w tym zwłaszcza filozofii języka)
3. umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji naukowych
4. dorobek w kształceniu kadry naukowej
5. doświadczenie w prowadzeniu autorskich wykładów i seminariów
6. bardzo dobrą czynną znajomość języka angielskiego
7. umiejętność prowadzenia dydaktyki dla studentów
Kandydat powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 114 ust. 2 Ustawy prawo o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać (w 1 egz.):
1. podanie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UW
2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem dostępny na stronie BSP UW:
http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-dopobrania;
jsessionid=9BB8AE2E488C95251CF44420A8A2B1F1
3. życiorys wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
4. spis publikacji
5. komplet publikacji po ostatnim awansie naukowym
6. oświadczenie o głównym miejscu pracy
7. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (w tym co najmniej jednej osoby
spoza UW)
8. nadanie tytułu naukowego profesora
9. świadectwa pracy
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:
Biuro Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa
(pokój nr 170, III piętro)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 14 kwietnia 2015 r.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Analitycznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, 1 etat, mianowanie od 01 października 2015 r. na czas nieokreślony

DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia

DATA OGŁOSZENIA: 16 marca 2015 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 marca 2015 r. (data zakończenia)

LINK DO STRONY: http://www.uw.edu.pl/praca-na-uw/pracownicy-akademiccy/

SŁOWA KLUCZOWE:

filozofia analityczna, historia filozofii analitycznej, filozofia języka, OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Zakład Filozofii Analitycznej IF UW prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą.

Dydaktyka w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów dotyczy głównie historii filozofii analitycznej (dla studentów filozofii po polsku i po angielsku) i współczesnej filozofii analitycznej w tym zwłaszcza filozofii języka (dla studentów filozofii i kognitywistyki oraz na poziomie ogólnouniwersyteckim). Pracownicy Zakładu prowadzą także zajęcia z semantyki formalnej dla studentów kognitywistyki i z logiki dla studentów specjalności anglojęzycznej. W związku z tym od kandydata na pracownika tego Zakładu oczekuje się bardzo dobrego przygotowania merytorycznego z tego zakresu oraz umiejętności prowadzenia wykładu i ćwiczeń (w tym również w języku angielskim), a także dorobku z zakresu kształcenia młodej kadry naukowej.

Działalność badawcza Zakładu koncentruje się ostatnio głównie na wybranych zagadnieniach z zakresu filozofii języka, takich jak teorie znaczenia i oznaczania, wpływ kontekstu na znaczenie zdań, semantyka i pragmatyka warunków prawdziwości, semantyka formalna.

Badania te prowadzone są także w formie grantów, a ich wyniki prezentowane są na seminariach i konferencjach. W związku z tym od kandydata na pracownika tego Zakładu oczekuje się udokumentowanych (w formie publikacji) zainteresowań tą problematyką oraz umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych a także umiejętności prezentacji wyników swojej pracy na forum krajowym i międzynarodowym.

Kandydaci powinni posiadać:

1. tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

2. dorobek i zainteresowania naukowe odpowiadające profilowi badawczemu realizowanemu w Zakładzie Filozofii Analitycznej obejmujące badania w zakresie filozofii analitycznej (w tym zwłaszcza filozofii języka)

3. umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji naukowych

4. dorobek w kształceniu kadry naukowej

5. doświadczenie w prowadzeniu autorskich wykładów i seminariów

6. bardzo dobrą czynną znajomość języka angielskiego

7. umiejętność prowadzenia dydaktyki dla studentów

Kandydat powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 114 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać (w 1 egz.):

1. podanie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UW

2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem dostępny na stronie BSP UW: http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-dopobrania;jsessionid=9BB8AE2E488C95251CF44420A8A2B1F1

3. życiorys wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

4. spis publikacji

5. komplet publikacji po ostatnim awansie naukowym

6. oświadczenie o głównym miejscu pracy

7. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (w tym co najmniej jednej osoby spoza UW)

8. nadanie tytułu naukowego profesora

9. świadectwa pracy

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Biuro Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW

ul. Nowy Świat 69

00-927 Warszawa

(pokój nr 170, III piętro)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 14 kwietnia 2015 r.

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.