Strona Główna > Konkursy i zatrudnienia > Zatrudnienia > prof. UW > na czas określony > Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii,
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, 1 etat, 01 października 2015 r. – 30 września 2020 r.
DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia
DATA OGŁOSZENIA: 16 marca 2015 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 marca 2015 r. (data zakończenia)
LINK DO STRONY: http://www.uw.edu.pl/praca-na-uw/pracownicy-akademiccy/
SŁOWA KLUCZOWE:
filozofia średniowieczna, średniowieczna filozofia języka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii UW prowadzi
działalność dydaktyczną i badawczą.
Dydaktyka w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, oraz translatoriów z języka
łacińskiego i starożytnej greki dotyczy szerokiego spektrum zagadnień filozofii starożytnej i
średniowiecznej. Zajęcia prowadzone są dla studentów filozofii ( w tym także dla specjalności
anglojęzycznej) oraz na poziomie ogólnouniwersyteckim. W związku z tym od kandydata na
pracownika tego Zakładu oczekuje się bardzo dobrego przygotowania merytorycznego z tego
zakresu, biegłej znajomości języków klasycznych oraz języka angielskiego, doświadczenia w
prowadzeniu tego rodzaju zajęć, a także dorobku z zakresu kształcenia młodej kadry
naukowej (doświadczenia w prowadzeniu prac magisterskich, licencjackich i doktorskich).
Jednym z wiodących tematów badawczych Zakładu jest średniowieczna filozofia języka.
Prowadzone są prace nad edycjami krytycznymi dzieł związanych z tą tematyką. Od
kandydata na oferowane stanowisko oczekuje się udokumentowanych (w formie publikacji)
zainteresowań tą problematyką oraz doświadczenia w wydawaniu krytycznym
średniowiecznych tekstów łacińskich. Oczekuje się też umiejętności pracy w zespole,
doświadczenia organizacyjnego, a także umiejętności prezentacji wyników swojej pracy na
forum krajowym i międzynarodowym.
Kandydaci powinni posiadać:
1. stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii
2. zainteresowania i dorobek z zakresu historii filozofii średniowiecznej z naciskiem na
średniowieczną filozofię języka
3. biegłą znajomość łaciny i starożytnej greki (poświadczoną dyplomem magisterskim z
filologii klasycznej) oraz biegłą znajomość języka angielskiego umożliwiającą
prowadzenie zajęć w tym języku
4. bardzo dobrą znajomość paleografii łacińskiej i doświadczenie w zakresie krytycznej
edycji średniowiecznego tekstu łacińskiego
5. akademickie doświadczenie organizacyjne
6. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z historii filozofii starożytnej i
średniowiecznej
7. dorobek w kształceniu kadry naukowej
Kandydat powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 114 ust. 2 Ustawy prawo o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać (w 1 egz.):
1. podanie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UW
2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem dostępny na stronie BSP UW:
http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-dopobrania;
jsessionid=9BB8AE2E488C95251CF44420A8A2B1F1
3. życiorys wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
4. spis publikacji
5. komplet publikacji po ostatnim awansie naukowym
6. oświadczenie o głównym miejscu pracy
7. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (w tym co najmniej jednej osoby
spoza UW)
8. dyplom doktora habilitowanego lub nadanie tytułu naukowego profesora
9. świadectwa pracy
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:
Biuro Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa
(pokój nr 170, III piętro)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 14 kwietnia 2015 r.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii, Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny, 1 etat, 01 października 2015 r. – 30 września 2020 r.

DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia

DATA OGŁOSZENIA: 16 marca 2015 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 marca 2015 r. (data zakończenia)

LINK DO STRONY: http://www.uw.edu.pl/praca-na-uw/pracownicy-akademiccy/

SŁOWA KLUCZOWE:

filozofia średniowieczna, średniowieczna filozofia języka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii UW prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą.

Dydaktyka w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, oraz translatoriów z języka łacińskiego i starożytnej greki dotyczy szerokiego spektrum zagadnień filozofii starożytnej i średniowiecznej. Zajęcia prowadzone są dla studentów filozofii ( w tym także dla specjalności anglojęzycznej) oraz na poziomie ogólnouniwersyteckim. W związku z tym od kandydata na pracownika tego Zakładu oczekuje się bardzo dobrego przygotowania merytorycznego z tego zakresu, biegłej znajomości języków klasycznych oraz języka angielskiego, doświadczenia w prowadzeniu tego rodzaju zajęć, a także dorobku z zakresu kształcenia młodej kadry naukowej (doświadczenia w prowadzeniu prac magisterskich, licencjackich i doktorskich).

Jednym z wiodących tematów badawczych Zakładu jest średniowieczna filozofia języka.

Prowadzone są prace nad edycjami krytycznymi dzieł związanych z tą tematyką. Od kandydata na oferowane stanowisko oczekuje się udokumentowanych (w formie publikacji) zainteresowań tą problematyką oraz doświadczenia w wydawaniu krytycznym średniowiecznych tekstów łacińskich. Oczekuje się też umiejętności pracy w zespole, doświadczenia organizacyjnego, a także umiejętności prezentacji wyników swojej pracy na forum krajowym i międzynarodowym.

Kandydaci powinni posiadać:

1. stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii

2. zainteresowania i dorobek z zakresu historii filozofii średniowiecznej z naciskiem na średniowieczną filozofię języka

3. biegłą znajomość łaciny i starożytnej greki (poświadczoną dyplomem magisterskim z filologii klasycznej) oraz biegłą znajomość języka angielskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć w tym języku

4. bardzo dobrą znajomość paleografii łacińskiej i doświadczenie w zakresie krytycznej edycji średniowiecznego tekstu łacińskiego

5. akademickie doświadczenie organizacyjne

6. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej

7. dorobek w kształceniu kadry naukowej

Kandydat powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 114 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać (w 1 egz.):

1. podanie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UW

2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem dostępny na stronie BSP UW: http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-dopobrania;jsessionid=9BB8AE2E488C95251CF44420A8A2B1F1

3. życiorys wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

4. spis publikacji

5. komplet publikacji po ostatnim awansie naukowym

6. oświadczenie o głównym miejscu pracy

7. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (w tym co najmniej jednej osoby spoza UW)

8. dyplom doktora habilitowanego lub nadanie tytułu naukowego profesora

9. świadectwa pracy

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Biuro Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW

ul. Nowy Świat 69

00-927 Warszawa

(pokój nr 170, III piętro)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 14 kwietnia 2015 r.

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.