KONKURS – NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO „STUDIÓW SOCJOLOGICZNYCH”

8 Lut, 2017; Aktualności Ogłoszenia

KONKURS NA STANOWISKO
REDAKTORA NACZELNEGO „STUDIÓW SOCJOLOGICZNYCH”

Kolegium Wydawców, składające się z Przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN (reprezentującego Dziekana Wydziału I PAN), Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW, działając na mocy § 3 Porozumienia o współpracy w sprawie wspólnego wydawania kwartalnika „Studia Socjologiczne”, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko redaktora naczelnego „Studiów Socjologicznych” na lata 2017-2020. Zwycięzca konkursu, po zakończeniu swojej kadencji, będzie miał możliwość wzięcia udziału w następnym konkursie.

Kolegium Wydawców zachęca socjologów – samodzielnych pracowników naukowych – którzy pragnęliby objąć tę funkcję, do składania swych ofert w terminie do 31 marca 2017 roku, na adres:
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
e-mail: secretar@ifispan.waw.pl

Oferta powinna zawierać:
1) koncepcję prowadzenia czasopisma,
2) życiorys naukowy z bibliografią.
3) nazwiska 3-4 osób, które oferent proponuje jako członków redakcji.

Redaktor Naczelny zostanie wybrany przez Kolegium Wydawców po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami.

Dyrektor IFiS PAN
Prof. dr hab. Andrzej Rychard

Przewodniczący Komitetu Socjologii PAN
Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW
Dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW

12 stycznia 2017 r. o godzinie 17:00 Instytut Anglistyki organizuje debatę nad tezą: „W codziennej pracy uczelni książki elektroniczne powinny zastąpić książki papierowe”

28 Gru, 2016; Aktualności

debata

Europejska Karta Naukowca

3 Lis, 2016; Aktualności

4 lipca 2014 roku prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał Komisję ds. Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 28 sierpnia rektor UW podpisał Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników.
4 lipca 2016 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał prawo do posługiwania się tym logo.
hr_01

Więcej informacji na ten temat na stronie http://www.uw.edu.pl/badania/europejska-karta-naukowca/

Miasteczko Myśli – ostatnie dni rejestracji!

28 Paź, 2016; Aktualności

unnamed-2
link
unnamed-3

UWAGA! rekrutacji na Program MOST na semestr letni 2016/2017

27 Paź, 2016; Aktualności

plakat_

BROSZURA – kliknij by przeczytać

9 listopada 2016 r. spotkanie na temat kariery w międzynarodowej organizacji OECD

27 Paź, 2016; Aktualności

k1

k2

Zmarł prof. Jerzy Szacki

26 Paź, 2016; Aktualności

nekrolog

Kiermasz biblioteczny

24 Paź, 2016; Aktualności

zaproszenie-na-kieramsz-v-2

Biuro Karier UW zaprasza wszystkich studentów

19 Paź, 2016; Aktualności

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza studentów i absolwentów do wzięcia udziału w wydarzeniu dotyczącym rynku pracy pt. „Świeża krew do Pierwszej Pracy”, które odbędzie się 24-25.10.2016 r. w holu BUW pomiędzy 9.00-17.00
swieza-krew-do-pomocy

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2016” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

12 Wrz, 2016; Aktualności

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2016″ – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

PROJEKT ORGANIZUJE:

BIURO PROF. DR HAB. INŻ. JERZEGO BUZKA – POSŁA DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO,

& PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU,

& WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ,

& ŚLĄSKIE CENTRUM ETYKI BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU,

ORAZ STOWARZYSZENIE UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA

CELEM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST UMOŻLIWIENIE STUDENTOM OPUBLIKOWANIE W WERSJI KSIĄŻKOWEJ AUTORSKIEGO ARTYKUŁU O PROFILU NAUKOWYM, BOWIEM ZGODNIE Z WYMOGAMI _ustawy_ _o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki_ „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96,poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 1 kwietnia 2016 r.

TERMIN NADESŁANIA PRAC: 30 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2016 r.

* Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
* Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
* Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia
„ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt.
* Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word oraz PDF) oraz płyta CD, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej – sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
* Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia zawierającą oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
* Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
* Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 20, z dopiskiem „Debiut naukowy 2016″ oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
* Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.
* Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
* Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia, w tym: studentowi/ce będącym jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za prace zespołową.
* Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2016 roku, m. in. na stronie internetowej www.buzek.pl wraz ze streszczeniami nagrodzonych prac.
* Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książkowego zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2017 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub pocztą.
* Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
* Przesłanie do organizatora karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, stanowiącym iż: przedłożone opracowanie nie było dotychczas publikowane ani przesłane do jakiejkolwiek redakcji w celu opublikowania.
* Biuro organizacyjne:

Dr Henryk A. Kretek – (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,

Dr Jakub Berezowski – (Prorektor PWSZ w Raciborzu), tel. 32 414 93 02, jakub.berezowski@pwsz.raciborz.edu.pl ;

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych) tel: 32-277-73-23, roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl.

Karta zgłoszenia:

KARTA ZGŁOSZENIA:

Tytuł pracy:

Imię i nazwisko:

data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.

Telefon kom.:

Adres E-mail:

Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).

[do 500 znaków]

Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:

Słowa kluczowe w języku polskim – do 5 pojęć

Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt)-do 1000 znaków:

Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) -do 5 pojęć

Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem:

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

………………………………………………

Własnoręczny – czytelny podpis

STANDARDY EDYTORSKIE:

ARTYKUŁY MOŻNA PRZYSYŁAĆ W JĘZYKACH: POLSKIM, ANGIELSKIM I NIEMIECKIM.

Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; Marginesy: 2,5 cm

Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.

Ponadto na stronie www.buzek.pl [1] w specjalnej zakładce dotyczącej konkursu [Debiut naukowy – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ], załączamy standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

debiut-naukowy-2016-list-zapraszajacy
debiut-naukowy-2016-regulamin-konkursu