Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.)

Tryb postepowania w przewodach doktorskich

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „doktorantem”,   składa bezpośrednio do dyrektora Instytutu  następujące dokumenty: I. w jednym egz. Podanie do Rady Instytutu o otw... >>

Tryb postępowania w przewodach habilitacyjnych

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach habilitacyjnych Wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego kandydat składa bezpośrednio do dziekana Wydziału, który przedstawia je Radzie Wydziału. Kandydat składa w Biurze Dziekana następujące dokumenty:... >>

Ogłoszenia - habilitacje

wniosek autoreferat publikacje harmonogram powołanie Komisji recenzja1 recenzja2 recenzja3 uchwała Komisji... >>

Tryb postepowania w przewodach profesorskich

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIACH O NADANIE TYTUŁU PROFESORA Postępowanie o nadanie tytułu profesora jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie s... >>

Nostryfikacja

Tryb przeprowadzania nostryfikacji Nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny... >>

Doktorat Honoris Causa

Uniwersytet nadaje tytuł doktora honoris causa osobom, które wybitnie przyczyniły się do osiągania celów, którym służy Uniwersytet. Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa podejmuje Senat na wniosek rady podstawowej jednostki organizac... >>

Odnowa doktoratu

Uchwałę w sprawie odnowy doktoratu podejmuje Senat na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu po uzyskaniu opinii właściwej komisji rektorskiej.... >>