Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Postępowanie habilitacyjne > Koszt

Koszt

Koszt przewodu habilitacyjnego, dla osób spoza uczelni:


Przewód przeprowadzony nowym trybem (podstawa prawna – Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach… [ze zmianami z dnia 18. 03. 2011 r. – Art. 2]: zwłaszcza – art. 16, 18a, 21) oraz Rozporządzenia MNiSzW z dnia 28.08.2012 r.

1) Recenzje w przewodzie habilitacyjnym – 6468,00 zł (2156,00 zł x 3- recenzentów)

2) Komisja habilitacyjna – 7815,50  zł

Skład komisji:

a)    przewodniczący – 2156 zł,

c)    sekretarz – 1886,50 zł,

d)    2 członków komisji – 2156,00 zł (2 x 1078 zł),

e)    3 recenzentów – 1617,00 zł (3 x 539,00 zł).

2)  koszty administracyjne – 7141,75 zł

Całkowity koszt 21425,25 zł

Powyższe koszty są opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1219 z późn. zm.).

Wzory umów o dobrowolnym przejęciu zobowiązania uiszczenia opłat za wynagrodzenie promotora oraz recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:

1) wzór umowy z kandydatem ubiegającym się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc]

2) wzór umowy z jednostką zatrudniającą kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przyjęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc]