Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Tryb postepowania w przewodach doktorskich

Tryb postepowania w przewodach doktorskich

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „doktorantem”,   składa bezpośrednio do dyrektora Instytutu  następujące dokumenty:

I. w jednym egz.

 1. Podanie do Rady Instytutu o otwarcie przewodu doktorskiego; należy podać proponowany tytuł rozprawy i promotora.
 2. Odpis dyplomu magisterskiego.
 3. Spis publikacji.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Opinia  promotora.
 6. Życiorys naukowy.
 7. Plan pracy doktorskiej.
 8. Co najmniej jeden rozdział rozprawy doktorskiej zatwierdzony przez promotora.

Rada Instytutu w głosowaniu tajnym decyduje o otwarciu przewodu doktorskiego.

II. Powołanie recenzentów i komisji ds. przewodu doktorskiego

Po przyjęciu pracy doktorskiej przez promotora, kandydat składa w sekretariacie Instytutu 3 egz. rozprawy doktorskiej (oprawione) i podpisane przez promotora oraz 1 egz. pracy w wersji elektronicznej.

Rada Instytutu w glosowaniu tajnym powołuje recenzentów oraz spośród członków Rady Instytutu komisję ds. przewodu doktorskiego.

Wymagane egzaminy w przewodzie doktorskim

a)     egzamin z dyscypliny podstawowej (socjologii)

b)     egzamin z dyscypliny dodatkowej (filozofia lub ekonomia) do wyboru

c)      egzamin z języka obcego nowożytnego

Egzaminy doktorskie z dyscypliny dodatkowej i języka obcego doktorant zdaje po uprzednim umówieniu się z egzaminatorem (jest to samodzielny pracownik naukowy wyznaczony do przyjmowania egzaminów doktorskich w Instytucie Filozofii lub na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz lektor Szkoły Języków Obcych UW) i odebraniu z sekretariatu Instytutu protokołu egzaminu.

Do egzaminu doktorskiego z socjologii doktorant zostaje dopuszczony po uzyskaniu pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej i po zdaniu egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej i języka obcego. Termin i zakres tematyki egzaminu z socjologii ustala przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego po uzgodnieniu z członkami komisji, recenzentami i promotorem.

Komisja ds. przewodu doktorskiego po zapoznaniu się z recenzjami oraz ocenie egzaminu doktorskiego dopuszcza doktoranta do publicznej obrony rozprawy doktorskiej i wyznacza jej termin. Jest to co najmniej 10 dni po egzaminie z socjologii. Zawiadomienie o publicznej obronie wywiesza się w siedzibie Instytutu oraz rozsyła do wszystkich jednostek naukowych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie socjologii.

III. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publicznej obrona rozprawy doktorskiej jest posiedzeniem otwartym, z tym że obowiązkowo muszą uczestniczyć: komisja ds. przewodu doktorskiego, recenzenci oraz promotor.

 1. Doktorant wygłasza autoreferat pracy, który przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej.
 2. Recenzenci przedstawiają swoje opinie, a następnie doktorant odpowiada na pytania recenzentów.
 3. Przewodniczący otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu.
 4. Komisja składa wniosek do Rady Instytutu o nadanie stopnia naukowego doktora.

IV. Nadanie stopnia naukowego doktora

Rada Instytutu podejmuje uchwałę  w sprawie nadania stopnia naukowego doktora poprzez głosowanie tajne. Uchwała ta staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Osoba, której nadano stopień doktora otrzymuje „Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora” podpisane przez dziekana Wydziału i rektora UW.

Dyplom doktorski wręczany jest podczas uroczystej promocji doktorskiej odbywającej się raz w roku (wszystkie osoby są powiadamiane  o terminie uroczystości kilka tygodni wcześniej).

Koszt doktoratu

Kalkulacja kosztów przewodu doktorskiego dla osób z zewnątrz (obowiązuje od 01.01.2015 r.): 5390 zł (promotor) 2 x 1832,60 zł (recenzenci) = 3665,20 zł 4527,60 zł (opłata ryczałtowa) —————————R... >>