Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Tryb postepowania w przewodach doktorskich > Koszt doktoratu

Koszt doktoratu

Kalkulacja kosztów przewodu doktorskiego dla osób z zewnątrz (obowiązuje od 01.01.2015 r.):

5390 zł (promotor)

2 x 1832,60 (recenzenci) = 3665,20 zł

4527,60 zł (opłata ryczałtowa)

——————————————————————————-

13582,80 zł

Wynagrodzenie dla promotora może zostać podwyższone o 50% w przypadku, gdy przewód doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony w języku obcym lub osoby niepełnosprawnej, jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymaga od promotora posiadania szczególnych kwalifikacji.

Powyższe koszty są opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1219 z późn. zm.).

Wzory umów o dobrowolnym przejęciu zobowiązania uiszczenia opłat za wynagrodzenie promotora oraz recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:

1) wzór umowy z kandydatem ubiegającym się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc]

2) wzór umowy z jednostką zatrudniającą kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przyjęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc]

obejmującej w szczególności koszty podróży służbowych i noclegów promotora/ promotorów, recenzenta/recenzentów, członków komisji habilitacyjnej, oraz zużycia materiałów i obsługi administracyjnej