Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Tryb postępowania w przewodach habilitacyjnych

Tryb postępowania w przewodach habilitacyjnych

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach habilitacyjnych

Wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego kandydat składa bezpośrednio do dziekana Wydziału, który przedstawia je Radzie Wydziału. Kandydat składa w Biurze Dziekana następujące dokumenty:

I.w dwóch egz.:

 1. Podanie do Rady Wydziału o wszczęcie przewodu habilitacyjnego; należy podać temat rozprawy, jeżeli rozprawa habilitacyjna składa się z kilku prac – należy wymienić tytuły wszystkich.
 2. Oryginał lub uwierzytelnioną kopię dyplomu doktora.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Informacja o przebiegu przewodu habilitacyjnego.
 5. Informację o postępowaniu habilitacyjnym.

II. w pięciu teczkach:

 1. Rozprawę habilitacyjną (w chwili wszczęcia przewodu habilitacyjnego rozprawa habilitacyjna powinna być dziełem ukończonym i opublikowanym).
 2. Jeżeli są współautorzy pracy wchodzącej w skład rozprawy habilitacyjnej – należy złożyć oświadczenia dotyczące określenia zakresu ich udziału w: autorstwie koncepcji pracy, sformułowaniu problemu naukowego, wyborze metodyki badań oraz opracowaniu wyników.
 3. Autoreferat.
 4. Wykaz publikowanych prac naukowych z zaznaczeniem najważniejszych, poza rozprawą habilitacyjną, wydanych po uzyskaniu stopnia doktora.
 5. Życiorys naukowy.
 6. Wydane publikacje (kilka) uznane przez Autora za najważniejsze.

Propozycję trzech tematów wykładu habilitacyjnego – dostarcza się na tydzień przed kolokwium habilitacyjnym.

Wszystkie załączniki mające charakter oświadczenia należy podpisać.

Powołanie komisji ds. przewodu habilitacyjnego

Dokumentację dotyczącą przewodu dziekan kieruje do Dyrekcji odpowiedniego ze względu na tematykę rozprawy Instytutu z prośbą o opinię i propozycję składu Komisji ds. przewodu habilitacyjnego. Rada Wydziału na wniosek Dziekana powołuje Komisję ds. Przewodu habilitacyjnego.

Autoreferat

Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej jest przygotowywany przez habilitanta w języku polskim. Powinien być tekstem zrozumiałym dla szerokiego grona doktorów habilitowanych rożnych specjalności, o objętości nie przekraczającej 8 stron drukowanych najlepiej czcionką rozmiaru 12.

Komisja ds. przewodu habilitacyjnego przyjmuje złożony autoreferat lub zleca habilitantowi przygotowanie nowej wersji.

Wszczęcie przewodu habilitacyjnego i powołanie recenzentów

Komisja ds. przewodu habilitacyjnego, po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia Radzie Wydziału, w formie protokołu, wniosek dotyczący wszczęcia przewodu habilitacyjnego i powołania recenzentów. Propozycja dotyczy dwóch recenzentów, w tym nie więcej niż jednego zatrudnionego w tej samej Instytucji, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego oraz nie więcej niż jednego będącego członkiem Rady Wydziału przeprowadzającej przewód. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu i powołaniu dwóch recenzentów oraz występuje do Centralnej Komisji o powołanie dwóch recenzentów. Po otrzymaniu decyzji Centralnej Komisji Dziekan niezwłocznie zleca opracowanie recenzji wszystkim recenzentom powołanym w przewodzie.

Dopuszczenie do kolokwium

 1. Komisja ds. przewodu habilitacyjnego, po zapoznaniu się z recenzjami, przedstawia Radzie Wydziału (w formie protokołu) wniosek w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego. Komisja zwraca uwagę na wnikliwość recenzji.
 2. Komisja przygotowuje protokół zawierający cytaty fragmentów recenzji istotnych dla merytorycznej oceny rozprawy habilitacyjnej. Treść protokołu powinna być dostarczona członkom Rady przed posiedzeniem, na którym decyduje się O dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego.
 3. Na wniosek przewodniczącego Komisji lub z własnej inicjatywy Dziekan może zaprosić recenzentów na posiedzenie Rady Wydziału, na którym ma być omawiana sprawa dopuszczenia habilitanta do kolokwium.
 4. Uprawnieni do głosowania członkowie Rady otrzymują następujące materiały ( w formie elektronicznej):

5.  Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy  habilitacyjnej i dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego

Kolokwium habilitacyjne

Kolokwium habilitacyjne odbywa się na posiedzeniu Rady Wydziału z udziałem co najmniej trzech recenzentów. Po zakończeniu kolokwium Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

Kolokwium może rozpocząć się od przedstawienia przez habilitanta własnych osiągnięć zawartych w rozprawie. Przedstawienie to powinno być nie dłuższe niż 15 minut.

Zarówno przedstawienie własnych osiągnięć, jak i odpowiedzi na postawione pytania mają służyć pokazaniu kompetencji habilitanta w szeroko rozumianej dziedzinie, do której należy rozprawa.

Zadawane pytania operują często nazwami twierdzeń czy teorii, które są znane jedynie bardzo wąskiemu gronu członków Rady Wydziału. W takim przypadku odpowiadając na nie warto krótko omówić treść pytania tak, aby zarówno pytanie jak i odpowiedź były bardziej zrozumiałe dla niespecjalistów.

Wykład habilitacyjny

Proponując tematy wykładu habilitacyjnego należy mieć na uwadze, aby były to trzy istotnie różne tematy, a nie warianty jednego tematu. Co najmniej jeden z tematów nie powinien być bezpośrednio związany z tematem rozprawy habilitacyjnej. Wykład nie musi zawierać wyników własnych habilitanta.

Celem wykładu jest pokazanie umiejętności wykładania w sposób przystępny oraz wykazanie kompetencji w wykładanym przedmiocie. Wykład powinien być adresowany do bardzo szerokiego grona słuchaczy – należy pamiętać, że w Radzie Wydziału zasiadają specjaliści bardzo różnych dziedzin z zakresu filozofii i socjologii.

Habilitant wygłasza wykład habilitacyjny na posiedzeniu Rady Wydziału na temat wybrany przez Radę bezpośrednio przed wykładem spośród trzech tematów zaproponowanych przez habilitanta.

Ta część posiedzenia Rady jest otwarta dla publiczności. Odbywa się ona przed całym gronem Rady Wydziału i powinna trwać nie dłużej niż 30 minut. W tym czasie powinien odbyć się cały wykład oraz dyskusja nad nim, dlatego sam wykład należy zaplanować na 20 minut. Należy liczyć się z tym, że wykład nie zakończony w ciągu 25 minut będzie przerwany.

Pierwsza połowa wykładu powinna być dostępna dla wszystkich członków Rady (pożądane są przykłady charakterystyczne dla omawianej dziedziny, które można wyrazić np.: przy pomocy rysunków). Sugeruje się, aby pierwsza część wykładu stanowiła wprowadzenie dla niespecjalistów, a dopiero ostatnia część wykładu (około 1/3) była poświęcona najnowszym wynikom omawianej dziedziny.

Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego po wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego biorąc pod uwagę: ocenę dorobku naukowego habilitanta, rozprawy habilitacyjnej oraz ocenę przebiegu kolokwium habilitacyjnego. Uchwała ta staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Protokoły z kolokwium habilitacyjnego i wykładu habilitacyjnego wraz z uchwałami Rady Wydziału Dziekan wysyła niezwłocznie do Centralnej Komisji.

Wykaz dokumentów
do przewodu habilitacyjnego

 1. podanie skierowane do Rady Wydziału ( podać tytuł rozprawy habilitacyjnej) – 2 egz.
 2. wykaz osiągnięć naukowo- badawczych –wzór 2I– 5 egz.
 3. spis publikacji ( całość : książki, rozprawy, artykuły, recenzje –chronologicznie, podać liczbę stron i wydawnictwo), – 5 egz.
 4. krótkie streszczenie rozprawy habilitacyjnej – 2 egz.
 5. autoreferat informujący o zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach naukowo-badawczych – 5 egz.
 6. życiorys naukowy – 5 egz.
 7. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem – 2 egz.
 8. informację o przebiegu przewodu habilitacyjnego, jeśli poprzednio kandydat ubiegał się o habilitacje – 1 egz. wg. wzoru OS
 9. informację o postępowaniu habilitacyjnym – do złożenia wersja elektroniczna wg. wzoru 1I
 10. informację o każdym obecnym miejscu pracy – 1 egz.
 11. dyplom doktorski – 2 egz.
 12. rozprawa habilitacyjna – 5 egz.
 13. kilka najważniejszych zdaniem habilitanta publikacji – 5 kpl.

wykaz dokumentów do ściągnięcia

Przebieg przewodu habilitacyjnego zgodnie z nowymi przepisami

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach… [ze zmianami z dnia 18. 03. 2011 r. – Art. 2]: zwłaszcza – art. 16, 18a, 21 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r... >>

Koszty habilitacji

Koszt przewodu habilitacyjnego, dla osób  spoza uczelni: Przewód przeprowadzony nowym trybem (podstawa prawna – Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach… [ze zmianami z dnia 18. 03. 2011 r. – Art. 2]: zwłaszcza – art. 16, 18a, 21) oraz... >>