Strona Główna > Stopnie i tytuły naukowe > Tryb postepowania w przewodach profesorskich

Tryb postepowania w przewodach profesorskich

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIACH O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Postępowanie o nadanie tytułu profesora jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 65, poz. 595, Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z 2005 r.).

1.    Wniosek o wszczęcie postępowania zgłasza za zgodą zainteresowanego Dyrektor Instytutu lub Przewodniczący Rady. Wszczęcie może być też zainicjowane wnioskiem osoby ubiegającej się o nadanie tytułu, popartym opiniami trzech osób posiadających tytuł naukowy danej dziedziny nauki.

2.    Na posiedzeniu Rady Naukowej:
a)    Dyrektor lub Przewodniczący Rady zapoznaje Radę z wnioskiem i przedstawia sylwetkę naukową kandydata do tytułu naukowego profesora,
b)    po dyskusji nad wnioskiem następuje powołanie Komisji ds. przewodu profesorskiego (w głosowaniu tajnym).
3.    Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją przygotowuje dla Rady wniosek w sprawie podjęcia uchwały o wszczęciu postępowania oraz przedkłada propozycje 2 recenzentów.

4.    Na posiedzeniu Rady Naukowej:
a)    Przewodniczący Komisji zapoznaje członków Rady z protokółem Komisji,
b)    po dyskusji następuje głosowanie tajne w sprawie podjęcia uchwały o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego,
c)    po ogłoszeniu wyników poprzedniego głosowania następuje głosowanie tajne w sprawie wyznaczenia 2 recenzentów Rady Naukowej,
d)    Rada zwraca się do Centralnej Komisji o wyznaczenie 2 recenzentów, przesyłając właściwe dokumenty

5.    Komisja po zapoznaniu się z recenzjami przygotowuje dla Rady wniosek w sprawie podjęcia uchwały o wystąpienie do CK o nadanie tytułu.

6.    Na posiedzeniu Rady Naukowej:
a)    Przewodniczący Komisji zapoznaje członków Rady z protokółem Komisji,
b)    następuje głosowanie tajne w sprawie poparcia lub odrzucenia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora przez CK.

7.    Rada Naukowa Przedstawia Centralnej Komisji wniosek o nadanie tytułu naukowego wraz z pełną dokumentacją przewodu profesorskiego oraz z protokółami z posiedzeń Komisji i Rady Naukowej.

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach profesorskich

Wykaz

dokumentów do tytułu profesora


1.Informacja o każdym obecnym miejscu pracy – 1 egz.

2. Informacja o postępowaniu profesorskim – do złożenia wersja elektroniczna wg wzoru I1

3. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej, wg wzoru nr 3-II – 5 egz.

4. Wykaz publikacji z podziałem na publikacje przed habilitacją i po habilitacji – 5 egz.

5. Wykaz prac naukowo- badawczych zastosowanych w praktyce /do uznania kandydata/- 5 egz.

6. Wykaz przewodów doktorskich zakończonych, wg wzoru 5-III– 5 egz.

7. Informację o działalności kandydata w zakresie młodej kadry, wg wzoru WI – 5 egz.

8. Autoreferat kandydata informujący o jego zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowej oraz działalności dydaktycznej – 5 egz.

9. Życiorys – 5 egz.

10. Kwestionariusz osobowy z fotografią kw_ osob – 2 egz.

11. Odpis lub ksero dyplomu habilitacyjnego – 2 egz.

12. Do wypełnienia skrócony wniosek o nadanie tytułu – 1 egz., wg wzoru 1/II

13. Kilka najważniejszych publikacji po ostatnim awansie /po hab./ 5 kpl.

14. Oświadczenie dla kandydata

Wykaz dokumentów do profesury

Koszty profesury

KALKULACJA KOSZTÓW postępowania o nadanie tytułu naukowego, dla osób z zewnątrz: 5 (recenzenci) x 2695,00 = 13475,00 zł 6737,50 zł (opłata ryczałtowa) ——————————————&... >>