Strona Główna > SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH

SEKCJA BADAŃ NAUKOWYCH

INSTYTU FILOZOFII

INSTYTU SOCJOLOGII

Granty

I. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW Informacje o konkursach (w tym formularze do składania wniosków) są dostępne na stronie: http://www.bob.uw.edu.pl/polska.htm II. DECYZJA I UMOWA Po otrzymaniu decyzji od Grantodawcy (NCN, MNiSW, NCBiR itp.) o zak... >>

Czym się zajmujemy?

Sekcja Badań Naukowych WFiS zajmuje się obsługą finansową projektów badawczych, takich jak: Granty NCN Dotacje z Ministerstwa: – dotacja dla młodych naukowców (DSM) – badania statutowe (BST) Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPR... >>

Zakup sprzętu i artykułów biurowych

1. Materiały biurowe W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-128/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2016 r.”została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z s... >>

Rozliczenie faktury

ROZLICZANIE FAKTUR Dane odbiorcy faktury: Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa NIP 525-001-12-66 Opisywanie faktur Na odwrotnej stronie faktury należy koniecznie: 1. Dokładnie opi... >>

Wyjazdy krajowe

Planując wyjazd krajowy należy pobrać druk delegacji w sekretariacie Instytutu, gdzie nadawane są numery delegacji. Wypełnienie delegacji: – strona 1: imię, nazwisko, daty, stanowisko, daty, miejsce i cel wyjazdu – strona 2: rachunek ko... >>

Wyjazdy zagraniczne

UWAGA! Od 1 czerwca 2012 obowiązuje nowy wzór wniosku wyjazdowego, o którym mowa w Zarządzeniu nr 22 Rektora UW z dnia 20.04.2012 Wypełniony i podpisany przez Dyrektora Instytutu wniosek należy złożyć  w Sekcji Badań Naukowych po wykupieniu ubez... >>

Organizacja konferencji/spotkania/seminarium

W ramach badań naukowych Wydziału mogą być finansowane lub dofinansowane konferencje naukowe. Warunkiem rozliczenia wydatków poniesionych na organizację konferencji jest sporządzenie i dostarczenie preliminarza konferencji. PRELIMINARZ kosztów kon... >>

Zapraszenie gościa z zagranicy

Rezerwacja hotelu Rezerwacji hotelu dokonuje sekretariat Instytutu na podstawie zgłoszenia przyjazdu gościa zagranicznego. formularz zgłoszenia przyjazdu gościa zagranicznego (tylko do rezerwacji hotelu) Podpisy: – dyrektora Instytutu –... >>

Umowy z osobami fizycznymi

Na Uniwersytecie Warszawskim od 01.01.2017 r. obowiązują następujące umowy: umowa o dzieło [wersja edytowalna] Uwaga:umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego Umowa o dzieło do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do... >>

Umowy wydawnicze - informacje

Umowa wydawnicza powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach; jest zawierana między Wydawcą (Wydawnictwem) a Uniwersytetem Warszawskim reprezentowanym przez Dziekana Wydziału. Przed podpisaniem przez Dziekana Wydziału umowa powinna być parafowana p... >>

Dokumenty zagraniczne płacone w walucie obcej

Do faktury dewizowej lub umowy cywilno-prawnej (np. z cudzoziemcem), za które będzie płacił Uniwersytet Warszawski należy wypełnić  formularz.... >>