Strona Główna > SEKCJA FINANSOWA > Rozliczanie zakupów

Rozliczanie zakupów

Dokumentem finansowym do rozliczenia zakupów jest faktura VAT lub rachunek (gdy sprzedawca nie jest płatnikiem VAT), który należy bezzwłocznie dostarczyć do Sekcji Finansowej WFiS UW.

Faktura powinna być:

– wystawiona na:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Filozofii i Socjologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP  525-001-12-66

– płatna przelewem z terminem płatności minimum 14 dni

Przy dostarczeniu faktury po terminie płatności należy dołączyć wyjaśnienie okoliczności opóźnienia i wskazanie osoby odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację.

W przypadku płatności kartą lub przelewem z konta osobistego dołączyć pokwitowanie z Polcardu lub potwierdzenie przelewu.

W przypadku płatności gotówką, kartą lub przelewem w opisie faktury podać  numer konta osobistego, na który będzie dokonany zwrot pieniędzy.

Faktura zanim dotrze do Sekcji Finansowej powinna być na odwrocie opisana  merytorycznie  (przedmiot i cel zakupu), ze wskazaniem źródła płatności.

Pod opisem merytorycznym podpis dyrektora Instytutu lub zastępcy dyrektora Instytutu
oraz w przypadku faktur za sprzęt biurowy i wyposażenie czytelny podpis osoby odpowiedzialnej materialnie i nr inwentarzowy.
Nr inwentarzowe nadaje Pan Zbigniew Kisiela nr tel. 22 55 20 243.

W przypadku zakupu aparatury do faktury należy dołączyć

W przypadku zakupu wyposażenia

Wzory Protokołu i OT w zakładce Sekcji Badań Naukowych.