Strona Główna > SEKCJA FINANSOWA > Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne

 

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych określa obowiązujące na UW wzory niektórych umów cywilnoprawnych.(Zarządzenie nr 82)
Powyższe zarządzenie wprowadziło następujące wzory umów:

1) umowy zlecenia, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – stanowiący załącznik nr 1 do ww. zarządzenia;

2) umowy zlecenia, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą – stanowiący załącznik nr 2 do ww. zarządzenia;

3) umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – stanowiący załącznik nr 3 do ww. zarządzenia;

4) umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą – stanowiący załącznik nr 4 do ww. zarządzenia;

5) umowy o dzieło, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – stanowiący załącznik nr 5 do ww. zarządzenia;

6) umowy o dzieło, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą – stanowiący załącznik nr 6 do ww. zarządzenia;

7) umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – stanowiący załącznik nr 7 do ww. zarządzenia;

8) umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą – stanowiący załącznik nr 8 do ww. zarządzenia;

9) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – stanowiący załącznik nr 9 do ww. zarządzenia.

Wzory rachunków do konkretnych umów również znajdują się w ww. zarządzeniu.

Przydatne informacje:

• W przypadku zawierania umowy z podmiotem zamieszkałym lub mającym siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do umowy załącza się certyfikat rezydencji.

Data zawarcia umowy nie może być późniejsza niż termin rozpoczęcia jej wykonywania.

• Umowę cywilnoprawną sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach, z czego:
1) jeden egzemplarz przeznaczony jest dla strony, z którą UW zawiera umowę;
2) dwa egzemplarze przeznaczone są dla UW.

• Do umowy zlecenia lub o świadczenie usług, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, przekazywanej do Kwestury, każdorazowo należy załączyć wypełnione formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej, takie jak ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS ZWUA, jeżeli są wymagane. Formularze ZUS należy dołączyć w przypadku podpisania umowy – zlecenia z:
1) osobą nigdzie niezatrudnioną – ZUA i ZWUA
2) osobą zatrudnionej poza UW – ZZA i ZWUA.

• Do każdej umowy o dzieło wykonywanej etapami należy każdorazowo dołączyć szczegółowy harmonogram wykonywanych prac w ramach poszczególnych etapów. Do umowy o dzieło musi zostać dołączony protokół odbioru dzieła.

• Dopuszcza się zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracownikiem UW. Projekt umowy cywilnoprawnej zawieranej z pracownikiem UW powinien zawierać oświadczenie pracownika, że przedmiot umowy będzie wykonywany poza obowiązującym czasem pracy oraz poza zakresem obowiązków, wynikającym ze stosunku pracy. Niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług lub o wykonanie dzieła z pracownikami UW przebywającymi na zwolnieniach lekarskich lub urlopach dla poratowania zdrowia.

• W umowach – zlecenia i o dzieło z pracownikami UW (jak i z emerytami zatrudnionymi nadal na UW) należy uwzględnić obowiązkowy ZUS (w wysokości 19,64% od kwoty brutto umowy), który dodatkowo obciąża koszty Wydziału.

• Do umów ze studentami do 26 roku życia nie dolicza się ZUS-u.

• Umowa z emerytem nigdzie nie zatrudnionym jest wolna od ZUS-u.

• Uwaga! Umowy zlecenia, do których wymagane są druki ZUS, należy zawierać i dostarczyć do sekcji finansowych Wydziału, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pracy przez Zleceniobiorcę (muszą być wpisane daty: zawarcia umowy i okres wykonywania pracy). Od dnia rozpoczęcia pracy przez Zleceniobiorcę, UW ma 7 dni na zgłoszenie Zleceniobiorcy do ZUS.

• Rachunek do umowy należy dostarczyć do sekcji finansowych nie wcześniej niż ostatniego dnia zakończenia pracy. Przed datą zakończenia pracy rachunki nie będą przyjmowane do realizacji.