Strona Główna > SEKCJA FINANSOWA > Zasady wystawiania faktur VAT za studia i książki

Zasady wystawiania faktur VAT za studia i książki

Faktura VAT dla studenta lub słuchacza studiów podyplomowych

Zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (a taką osobą jest student lub słuchacz studiów podyplomowych) wystawiamy jedynie na żądanie tych osób po dokonaniu przez nich wpłaty i zgłoszone w  ciągu siedmiu dni od dnia dokonania opłaty za studia.

Żądania wystawienia faktury można zgłosić wysyłając e-meila z wszystkimi danymi do faktury i ewentualnym adresem korespondencyjnym na adres e-mail: i.idzikiewicz@uw.edu.pl lub joannazawadka@uw.edu.pl

Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury.

Faktura VAT dokumentująca opłatę za studia może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej tj. podmiot z którym Uniwersytet Warszawski zawarł umowę. W związku z powyższym, podmiotem uprawnionym do otrzymania faktury w przypadku gdy student sam zgłaszał się na studia i podpisał z UW umowę jest student.

Nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.

Faktura VAT na firmę / instytucję

Zasadą jest wystawianie faktur po dokonaniu płatności.
Dla firm / instytucji, które opłaciły studentowi (nabywcy usługi) ponoszone przez niego koszty nauki, wystawiamy faktury VAT po wypełnieniu formularza wg załącznika nr 1.
W szczególnych przypadkach możemy wystawić fakturę przed dokonaniem wpłaty. W tej sytuacji prosimy o wypełnienie formularza wg.
załącznika nr2.

UWAGA!


Sprzedaż książek na WFIS UW

Prosimy o zgłaszanie sprzedaży książek pod adres e-mailowy i.idzikiewicz@uw.edu.pl lub joannazawadka@uw.edu.pl wraz z następującymi informacjami:

– nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby prywatnej,
– adres,
– nip, PESEL,
– nazwa książki,
– ilość egzemplarzy,
– cena netto książki,
– adres do wysyłki faktury,

Inne formy sprzedaży książek, bez wystawiania, faktury, tylko na kasę fiskalną