Strona Główna > STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE > Przewód profesorski > Koszt

Koszt

KALKULACJA KOSZTÓW postępowania o nadanie tytułu naukowego, dla osób spoza uczelni:

5 (recenzenci) x 2695,00 = 13475,00 zł

6737,50(opłata ryczałtowa)

————————————————————-

20 212,50

Powyższe koszty są opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1447).

Wzory umów o dobrowolnym przejęciu zobowiązania uiszczenia opłat za wynagrodzenie promotora oraz recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:

1) wzór umowy z kandydatem ubiegającym się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc]

2) wzór umowy z jednostką zatrudniającą kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przyjęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc]